dailyvideo

Нийслэлийн 2010 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөө

Монгол улсын Газрын тухай хуулийн дагуу Нийслэлийн 2010 оны газар зохион байгуулалтын тєлєвлєгєєний тєслийг  Нийслэлийн хот байгуулалтын болон газар зохион байгуулалтын ерєнхий тєлєвлєгєє, Нийслэлийн Засаг дарга бєгєєд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2009-2012 оны сонгуулийн бїрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжїїлэх їйл ажиллагааны хєтєлбєр, мєн хугацаанд яамдын сайд нартай хамтран ажиллахаар байгуулсан санамж бичиг, Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн 2010 оны зорилт зэрэг Нийслэл хотыг хєгжїїлэх  бодлогын тулгуур бичиг баримттай уялдуулан боловсрууллаа.
Энэхїї тєлєвлєгєєг Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 526 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Нийслэлийн Засаг даргын орлогч даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг боловсруулан танилцуулж байна.
Тєлєвлєгєєг боловсруулахдаа Нийслэлийн Иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Хурлын тєлєєлєгчид, салбарын яамд, Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, холбогдох газрууд, хэлтсїїд болон дїїргїїдийн Засаг дарга нарын саналыг хїлээн авч тусгасан болно.
Нийслэлийн 2009 оны газар зохион байгуулалтын тєлєвлєгєєг боловсруулан батлуулахдаа “Газар зїйн мэдээллийн їндэсний системийн хїрээнд Улаанбаатар хотын газрын мэдээллийн санг байгуулах” зорилт тавин ажиллаж єдєр тутмын їйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг зураг зїйн мэдээ, мэдээллїїдийг олон улсын ISO-19115 стандартыг ашиглан газар зїйн мэдээллийн системд оруулан боловсруулж Улаанбаатар хотын хэмжээний нэгдсэн мэдээллийн санг їїсгэлээ.
Олон улсын нэгдсэн стандартад орсноор єндөр хөгжилтэй орнуудад хэрэглээ болсон байршил тодорхойлогч /GPS/ систем, Улаанбаатар хотын газар зүйн мэдээлэл, лавлагааны геопорталыг їндэсний боловсон хїчний чадавхаар боловсруулж ашиглалтанд оруулснаас гадна газрын харилцааны їндсэн їйл ажиллагаа болох газар дахин төлөвлөлт, миний газар 6 алхамт хєтєлбєр, авто замын сїлжээг сайжруулах газар зохион байгуулалтын арга хэмжээг тєлєвлєх, зам, гүүр, инженерийн байгууламжийн трасст орсон газруудыг тодорхойлж газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх барилга, байгууламж жишээлбэл сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг барих байршлыг оновчтой тодорхойлох зэрэг ажлуудыг тус системийг ашиглан хийж, їндсэн зорилтондоо хїрсэн гэж їзэж байна.


Нийслэлийн 2010 оны газар зохион байгуулалтын тєлєвлєгєєг боловсруулахдаа “Нийслэлийн газрын менежментийг боловсронгуй болгох” зорилт дэвшїїлэн дор дурьдсан асуудлыг шийдвэрлэн хэрэгжїїлэхээр тусгаж байна. Їїнд:
Нэгдїгээр бїлэг. Нийслэлийн газрын менежментийг боловсронгуй болгох
Нэгдїгээр зорилт.Иргэдийн оролцоотойгоор газрыг шинэчлэн 

зохион байгуулах, дахин тєлєвлєх

 • Иргэдийн оролцоотойгоор газрыг шинэчлэн зохион байгуулах, дахин тєлєвлєх ажлыг Нийслэлийн тєвийн 6 дїїргийн  цаашид тогтвортой байх гэр хороололд хэрэгжїїлнэ.
 • Газар шинэчлэн зохион байгуулах, дахин тєлєвлєх ажлын талаар иргэд олон нийтэд ойлголт єгєх, тэдний идэвх оролцоог нэмэгдїїлэх зорилгоор тэдэнд зориулсан гарын авлага, материал бэлтгэх, сургалт, сурталчилгаа, мэдээлэл хийх ажлыг зохион байгуулах
 • Газар шинэчлэн зохион байгуулах ажлын зорилго, ач холбогдол, тогтолцоо, санхїїгийн удирдлага, бїтэц, хїрэх їр дїн, тїїнийг  хэрэгжїїлэх арга замыг тогтоох, заавар журам, гарын авлага гаргаж баримтлаж ажиллах

Хоёрдугаар зорилт.Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах
 • Нийслэлийн тєвийн  6 дїїргийн нутаг дэвсгэрт нийт 10 байршил бїхий 1000 гаруй га газарт бичил цэцэрлэг, ногоон байгууламж, цэцэрлэгт                   хїрээлэн байгуулна.
 • Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 10 байршилд авто машиныг хийгээр цэнэглэх                  станц байгуулах газрыг тогтооно.
 • Хотын тєвийн дїїрэгт 10 байршилд агаарын чанарыг хэмжигч суурин   автомат харуулын байрны байршлыг тогтооно.
 • Шинээр гэр бїлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшїїлэх газрын байршлыг Сонгинохайрхан, Хан-Уул дїїргийн нутаг дэвсгэрт тогтоож шинэ суурьшлын бїсийг тєлєвлєгєєтэйгєєр хэрэгжїїлэн гэр хорооллын замбараагїй тэлэлтийг багасгах арга хэмжээ авна.
 • Гэр хорооллыг барилгажуулах ажлын хїрээнд орон сууцны 7 дугаар хороолол, 14 дїгээр хороолол,  РТХЭГазар орчмын хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєєг їргэлжлїїлэн хэрэгжїїлж, 32-ын тойрог, 3-7 буудал орчмын хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєєг боловсруулж батлуулна.
 • “Дулааны хэмнэлттэй, хямд єртєгтэй сууц” барих тєсєл, санаачлагыг дэмжиж, загвар сууц барих газрыг тогтооно.
Гуравдугаар зорилт. Авто замын тїгжрэлийг багасгах
 • Орон сууцны хорооллын орчимд тєлєвлєлтгїй, эмх замбараагїй баригдсан тємєр болон тоосгон гаражуудыг буулган газар ашиглалтын нягтралыг сайжруулах замаар оршин суугчдын дэмжлэгтэйгээр давхар гараж барих асуудлыг шийдвэрлэнэ.
 • Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийт 9 байршилд 1.3 га газарт авто машины газар доорхи гараж бїхий хїїхдийн тоглоомын талбай байгуулах
 • Улаанбаатар хотод нэр бїхий 28 гудамжны нийт 144 км газарт авто зам болон гїїрэн гарц шинээр барих буюу єргєтгєн шинэтгэх трассын газрыг чєлєєлнє.
 • Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, авто машины болон явган зорчигчдын замын хєдєлгєєнд саад учруулсан, хотын єнгє їзэмжид сєрєг нєлєє їзїїлхїйц хашаа, тїргэн їйлчилгээний цэг, павильон, авто засварын зориулалт бїхий вагончик, тос тосолгооны материалын їйлчилгээний цэгїїдийг журамлах

Дєрєвдїгээр зорилт.Дэд бїтцийн трасс, хязгаарлагдмал зориулалтаар 

ашиглагдах газрыг координатжуулах, тэмдэгжїїлэх, 
хамгаалах

 • Хотын нутаг дэвсгэрт байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус,       холбоо болон їерийн хамгаалалтын далан суваг, инженерийн шугамын     хамгаалалтын бїсийн судалгааг гарган газрын мэдээллийн санд оруулах
 • Хог хаягдлын цэгїїд болон оршуулгын газруудын хил хязгаарыг тогтоон тїїний хамгаалалтын бїсийн хэмжилт бїртгэлийг хийж, газрын мэдээллийн санд оруулах
 • Тємєр зам болон авто замын хамгаалалтын зурвасыг тогтоон тэмдэгжїїлж, газрын мэдээллийн санд оруулах
Тавдугаар зорилт. Нийслэлийн газрын онлайн дуудлага худалдааны 

вэб сайтыг боловсруулах

 • Їндэсний газрын мэдээллийн системийг байгуулах тєслийн хїрээнд Улаанбаатар хотын нэгдсэн мэдээллийн санг байгуулах, газрын мэдээллийг нууцын зэрэглэлээс гаргах асуудлыг шийдвэрлэнэ.
 • Газрын нэгдсэн системийн программ хангамжийг нэвтрїїлж, хэрэглэгчдэд мэдээлэл тїгээх, тархаах бїрэн боломжтой болох, тухайн хэрэглэгч єєрийн газрынхаа мэдээллийг бїрэн авах нєхцєлийг бїрдїїлэх
 • Газрын нэгдсэн системийн мэдээллийн санг ашиглан газрын онлайн дуудлага худалдааны вэб сайтыг хийж боловсруулах

Дээрх асуудлуудыг Нийслэлийн 2010 оны газар зохион байгуулалтын тєлєвлєгєєний їндсэн зорилго болгон тєлєвлєсний зэрэгцээ Нийслэлийн 2010 оны газар зохион байгуулалтын тєлєвлєгєєний їндсэн бїтцийг дор дурьдсан бїлэгт хамааруулж тєлєвлєгєєний тєсєлд тусгаад байна. Їїнд:
Хоёрдугаар бїлэг. 2010 онд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт эзэмшїїлж,    ашиглуулах газрын хэмжээ, байршил, зориулалт
Төрийн болон төсвийн байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан нийт 14 байршилд 5.0 орчим га,
Нийгмийн халамж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон  бусад хөрөнгийн эх үүсвэрээр баригдах сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, био нийтийн бие засах газар байгуулахад зориулан нийт 38.8га,
Худалдаа үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор нийслэлийн захын буюу энэ талын үйлчилгээ дутмаг байгаа газруудад нийт 8  байршилд 8.7 га газар, аялал жуулчлал, амралт сувиллын чиглэлээр 123.5 га,
Фермерийн болон эрчимжсэн хөдөө аж ахуйг дэмжих үүднээс нийслэлийн иргэдийг экологийн цэвэр, органик хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоор  саалийн үнээний ферм байгуулах, төмс хүнсний ногоо, малын тэжээл тарих зориулалтаар  55.0  га,
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр нийслэлийн Сонгинохайрхан, Багахангай дїїргийн нутаг дэвсгэрт нийт 12.04 га газар,
Орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дулааны хэмнэлтэй сууц барих санал санаачлагыг дэмжих, хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан хуучин орон сууцны хорооллыг шинэчлэн барилгажуулах,  хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дамжин өнгөрүүлэх буюу түр байрлах орон сууц барих ажлыг туршин хэрэгжүүлэхээр тус тус тєлєвлєлєє.
Гуравдугаар бїлэг. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр иргэний гэр бїлийн хэрэгцээнд ємчлїїлэх газрын талаар
Иргэн бүрт газар өмчлүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн Нийслэл хотын хэмжээнд нийт 1416 өрхөд 86.27 га газрыг өмчлүүлнэ. Шинээр суурьшлын бүс болгох замаар иргэдэд гэр бүлийн зориулалтаар 129 өрх 8.5 га газрыг эзэмшүүлж өмчлүүлэхээр төлөвлөв.

Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслангийн амуудад газар эзэмшиж буй иргэдийн зуслангийн газрыг өмчлүүлэх ажлыг ХЕТ-ний дагуу хэрэгжүүлж эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган эхний ээлжинд Ар согоот, Хуурай мухарын амны газрыг өмчлүүлж эхлүүлэхээр төлөвлөлөө.

Дєрєвдїгээр бїлэг. Нийслэл хотыг хєгжїїлэх ерєнхий тєлєвлєгєєг хэрэгжїїлэх, дахин тєлєвлєх талаар
Гэр хорооллыг барилгажуулах ажлын хүрээнд орон сууцны 7, 14-р хорооллыг үргэлжлүүлэн барилгажуулах, 40, 50 мянгатын орон сууцны хорооллыг дахин төлөвлөх, 19-р хорооллын ХЕТ-ний дагуу Нэхмэлийн шарын барилгуудыг шинэчлэн барилгажуулах болон шинээр ХЕТ боловсруулах байршлуудыг тогтоов.
Гэр хорооллыг хєгжїїлэх стратегийн дагуу тєлєвлєлтийн дунд хэсэгт амьдарч буй иргэд, олон нийтийн оролцоотой газар шинэчлэн зохион байгуулах дахин төлөвлөх замаар амьдрах ая тухтай тохилог орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх загвар төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө.
Тавдугаар бїлэг. Нийслэл хотын дэд бїтцийг сайжруулах, єргєтгєх, дахин тєлєвлєх

Шинээр барих болон өргөтгөх, засварлах авто замын бэлтгэл ажлыг хангах, авто замын түгжрэлийг багасгах зорилгоор Баянгол дүүрэгт Байгаль эх цогцолборын урд талд явган хүний гүүрэн гарц, Спортын Төв Ордны баруун талд, МУИС-ийн 2-р байрны урд газар доорхи авто зогсоол, мөн тодорхой хэд хэдэн байршилд дээрээ хүүхдийн тоглоомын талбайтай газар доорхи зогсоол, олон давхар нэгдсэн дулаан гараж барихаар төлөвлөж байна. Энэ ажлыг бид газар дахин төлөвлөх төслийн хүрээнд иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд тусгав. 

Хотын инженерийн шугам сүлжээний найдвартай хангамжийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр барьж байгуулах болон өргөтгөх, засварлах инженерийн байгууламжийн 7 ажлыг тусган хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө.

Зургаадугаар бїлэг. Нийслэл хотын байгаль орчныг хамгаалах, нєхєн сэргээх талаар

Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалт хийх, ногоон зурвас байгуулах, ТЭЦ-4 орчимд эвдэрсэн газрын хөрсний нөхөн сэргээлт хийх, иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор үндэсний хэмжээний  цэцэрлэгт хүрээлэн, орон сууцны хороолол дунд бичил цэцэрлэг, ногоон байгууламжууд байгуулах зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөгөөнд тусгаж байна.

НЭГ. Газрын менежментийг сайжруулах ажлын хїрээнд

¹
Хэрэгжїїлэх ажил
Хугацаа
Хариуцан хэрэгжїїлэх байгууллага
Шаардагдаххєрєнгийн хэмжээ
/сая.тєг/
0
2
3
4
5
1.1 Газар зохион байгуулалтын талаар
1
Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерєнхий тєлєвлєгєєг Япон улсын буцалтгїй тусламжаар хийгдсэн “Улаанбаатар хотын ерєнхий тєлєвлєгєє, хот байгуулалтын хєгжлийн хєтєлбєр”-тэй уялдуулан тодотгох ажлын хєрєнгийн асуудлыг шийдвэрлїїлж, эхлїїлэх
1-р улиралд
НГА

2
Нийслэлийн Засаг дарга бєгєєд Улаанбаатар хотын захирагч Яамдын сайд нартай 2009-2012 онд хамтран ажиллах санамж бичигт газрын харилцаатай холбоотой хийгдэхээр тусгагдсан ажлыг хэрэгжїїлэх
Жилдээ
НЗДТГ, ЗАА, НГА, НБХБТГ

3
Газар эзэмшигч ашиглагчдаас  газраа хуулийн хугацаанд эзэмшиж ашиглаагїй болон тєлбєрєє тєлєєгїй, гэрээгээр хїлээсэн їїргээ їл биелїїлж, хууль зєрчсєн їйлдлїїдийг илрїїлж газар эзэмших, ашиглах эрхийг хїчингїй болгон дахин хуваарилалтад оруулах болон эзэмшиж, ашиглаж байгаа газраа баталгаажуулаагїй иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газрыг баталгаажуулан газрын тєлбєрийг тєсєвт тєвлєрїїлэх ажлыг зохион байгуулах
Жилдээ
НГА, НБХБТГ

4
Улаанбаатар хотын газар хєдлєлийн бичил мужлалын зураглалд нэмэлт судалгаа хийж дахин боловсруулах
1-р улиралд
НГА, НБХБТГ

5
Хотыг хєгжїїлэх ерєнхий тєлєвлєгєєний дагуу улс, нийслэлийн тєсєв, хєрєнгє оруулалтаар баригдах барилга, байгууламж, инженерийн шугам сїлжээ, авто замын трассын газар чєлєєлєх ажлыг зохион байгуулах
Жилдээ
НЗДТГ, ЗАА, НГА, НБХБТГ

6
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт эзэмшил, ашиглалтанд олгохгїй болон барилга байгууламж барихыг хориглох газрын хэмжээ, байршлыг судлаж, шийдвэр гаргуулах
Жилдээ
НГА, НБХБТГ

7
Унаган тєрхєє алдаж хїний їйл ажиллагааны нєлєєгєєр эвдэрсэн газарт нєхєн сэргээлт хийж тодорхой зориулалтаар эзэмшїїлж, ашиглуулах асуудлыг шийдвэрлэх
Жилдээ
НГА, НБХБТГ

8
Улсыг хєгжїїлэх сан болон улс, нийслэлийн хєрєнгє оруулалтаар баригдах сургууль, цэцэрлэгийн газрын асуудлыг Нийслэл хотыг хєгжїїлэх ХЕТ-нд тусгагдсан байршилд нєхєн олговортойгоор газар чєлєєлєх замаар шийдвэрлэх
Жилдээ
НЗДТГ, ЗАА, НГА, НБХБТГ

1.2 Иргэдийн оролцоотой газар шинэчлэн зохион байгуулах, дахин тєлєвлєх талаар
1
Хотыг дахин тєлєвлєх, газар шинэчлэн зохион байгуулах, дахин тєлєвлєх тухай хууль эрх зїйн орчинг бїрдїїлэхэд санал єгч оролцох
1, 2-р улиралд
НЗДТГ, НГА, НБХБТГ

2
Газар шинэчлэн зохион байгуулах, дахин тєлєвлєх ажлын талаар иргэд, олон нийтэд ойлголт єгєх, тэдний  идэвх оролцоог нэмэгдїїлэх  зорилгоор иргэдэд зориулсан гарын авлага, материал бэлтгэх, сургалт, сурталчилгаа, мэдээлэл хийх ажлыг зохион байгуулах
Жилдээ
НГА, НБХБТГ

3
Газар шинэчлэн зохион байгуулах ажлын зорилго, ач холбогдол, тогтолцоо, санхїїгийн удирдлага, бїтэц, хїрэх їр дїн, тїїнийг хэрэгжїїлэх арга замыг тогтоох, заавар журам гарын авлага гаргаж баримтлан ажиллах
1-р улиралд
НГА

4
Иргэд олон нийтийн оролцоонд тїшиглэн тэдний амьдрах таатай орчин нєхцєлийг бїрдїїлэн, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж амьдралын чанарыг дээшлїїлэх зорилгоор нийслэлийн тєвийн 6 дїїрэгт гэр хорооллын  газрыг шинэчлэн зохион байгуулах, дахин тєлєвлєх загвар тєслийг хэрэгжїїлэх  бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах
Жилдээ
НЗДТГ, ЗАА, НГА, НБХБТГ

1.3 Нийслэл хотын агаарын бохирдлыг бууруулах талаар
1
Нийслэлийн тєвийн 6 дїїргийн нутаг дэвсгэрт нийт 10 байршил бїхий 1000  гаруй га газарт бичил цэцэрлэг, ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хїрээлэн, агропарк байгуулах
Жилдээ
ЗАА, НГА, НБХБТГ, ДГА

2
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 10 байршилд авто машиныг хийгээр цэнэглэх станц байгуулах газрыг тогтоох
1-р улиралд
НГА, НБХБТГ, НАЧА

3
Хотын тєвийн дїїрэгт орчны агаарын чанарыг хэмжигч суурин автомат харуулын байрны байршлыг тогтоох
1-р улиралд
НГА, НБХБТГ,  НАЧА

4
Шинээр гэр бїлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшїїлэх газрын байршил /Гавжийн шанд, Єлзийт, Хурганы аж ахуй, Эмээлт, Тємєр замын 361, 369-р гармууд гэх мэт газрууд/ -ыг тогтоож, шинэ суурьшлын бїсийг  бий болгох замаар одоо байгаа гэр хорооллын замбараагїй тэлэлтийг багасгах арга хэмжээ авах
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА

5
Гэр хорооллыг барилгажуулах ажлын хїрээнд орон сууцны 7-р хороолол, 14-р хороолол, РТХЭГ орчмын ХЕТ-г їргэлжлїїлэн хэрэгжїїлэх, 32-ын тойрог, 7 буудал орчмын ХЕТ-г боловсруулан батлуулах
Жилдээ
НЗДТГ, НБХБТГ, НГА


6
“Дулааны хэмнэлттэй, хямд єртєгтэй сууц” барих тєсєл, санал санаачлагыг дэмжиж, загвар сууц барих газрын байршлыг тогтоох
Жилдээ
НЗДТГ, ЗАА, НГА, НБХБТГ

1.4 Авто замын тїгжрэлийг багасгах талаар
1
Орон сууцны хорооллын орчимд тєлєвлєлтгїй, эмх замбараагїй баригдсан тємєр болон тоосгон гаражуудыг буулган газар ашиглалтын нягтралыг сайжруулах замаар газрын нєєцийг бий болгон оршин суугчдын дэмжлэгтэйгээр давхар гараж барих асуудлыг шийдвэрлэх
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА

2
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийт 9 байршилд 1.3 га газарт авто машины газар доорх гараж бїхий хїїхдийн тоглоомын талбай байгуулах
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА

3
Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай авто машины болон явган зорчигчдын замын хєдєлгєєнд саад учруулсан, хотын єнгє їзэмжид сєрєг нєлєє їзїїлхїйц хашаа, тїргэн їйлчилгээний цэг, павильон, авто засварын зориулалт бїхий вагончик, тос, тосолгооны материалын їйлчилгээний цэгїїдийг журамлах
Жилдээ
НГА, ДГА,

4
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нэр бїхий 28 гудамжны нийт 140 км газарт авто машины зам болон гїїрэн гарц шинээр барих буюу єргєтгєн шинэчлэх трассын газрыг чєлєєлєх
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, НАЗГ

1.5 Дэд бїтцийн трасс, хязгаарлагдмал зориулалтаар ашиглагдах газрыг координатжуулах, тэмдэгжїїлэх, хамгаалах талаар
1
Хотын нутаг дэвсгэрт байгаа цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус, холбоо болон їерийн хамгаалалтын далан суваг инженерийн шугамын хамгаалалтын бїсийн судалгааг гарган газрын мэдээллийн санд оруулах
Жилдээ
НГА, НБХБТГ

2
Хог хаягдлын цэгїїд болон оршуулгын газруудын хил хязгаарыг тогтоон тїїний хамгаалалтын бїсийн хэмжилт бїртгэлийг хийж, газрын мэдээллийн санд оруулах
Жилдээ
НГА, НБХБТГ

3
Авто замын хамгаалалтын зурвасыг тогтоох, шинээр баригдах авто замын трассыг тэмдэгжїїлж,  газрын мэдээллийн санд оруулах
Жилдээ
НГА, НБХБТГ

1.6 Нийслэлийн газрын онлайн дуудлага худалдааны вэб сайтыг боловсруулах
1
Їндэсний газрын мэдээллийн системийг байгуулах тєслийн  хїрээнд Улаанбаатар хотын нэгдсэн мэдээллийн санг байгуулах, газрын мэдээллийг нууцын зэрэглэлээс гаргах асуудлыг шийдвэрлїїлэх
Жилдээ
НГА

2
Газрын нэгдсэн системийн програм хангамжийг нэвтрїїлж, хэрэглэгчдэд мэдээлэл тїгээх, тархаах бїрэн боломжтой болох, тухайн хэрэглэгч єєрийн газрынхаа мэдээллийг бїрэн авах нєхцєлийг бїрдїїлэх
Жилдээ
НГА

3
Газрын нэгдсэн системийн мэдээллийн санг ашиглан газрын онлайн дуудлага худалдааны вэб сайтыг хийж боловсруулах
Жилдээ
НГА


ХОЁР.  2010 онд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт эзэмшїїлэх, ашиглуулах газрын байршил, хэмжээ, зориулалт

Д/д
Дїїрэг,  хороо
Эзэмшїїлэх, ашиглуулах газрын байршил
Зориулалт
Хэмжээ
/га/
Хэрэг -жїїлэх хугацаа
Хариуцан хэрэгжїїлэх байгууллага
1
2
3
4
5
6
7
2.1 Орон сууцны хєтєлбєрийг хэрэгжїїлэх чиглэлээр
1
Баянгол 11-р хороо
Зурагтын эцсийн буудлын баруун талд
Дулааны хэмнэлттэй сууц
Тус бїр 0.14
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА,  Шинэ гудамж ТББ
2
Баянзїрх 8-р хороо
22-р автобаазын урд
3
Сїхбаатар 16-р хороо
Дарь-Эхийн рашааны хойно
4
Сонгино -хайрхан 11-р хороо
Толгойтын 1-р гудамжны баруун эхэнд
5
Хан-Уул 9-р хороо
Эко хотхоны зїїн урд
6
Баянгол 20–р хороо
“Бєєний худалдаа” ХК-ийн эзэмшил газарт
Орон сууцны хороолол
13.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
7
Баянзүрх 11-р хороо
Ногоон зоорь орчмын “Ургах наран” хороолол
100.0
2010-2012
8
Баянзүрх 12-р хороо
Дүнжингарав, Олимп хотхон
65.0
9
Хан-Уул   5, 6, 7-р хороо
Яармагт
90.0
10
Хан-Уул  8, 9, 10-р хороо
Буянт-Ухаа
170.0
11
Сїхбаатар 11-р хороо
7-р хорооллын хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєєний дагуу
Тїр байрлах орон сууц
0.03
12
Чингэлтэй 1-р хороо
Орон сууцны 15-р байрны зїїн талд
Хорооны цогцолбор, орон сууц
0.05
Жилдээ
НБХБТГ, НГА, ДГА
13
Чингэлтэй 3-р хороо
24-р сургуулийн зїїн хойно
Орон сууц
0.05
14
Багануур 1-р хороо
ХЕТ-ний дагуу Баялаг АОС-ны хорооллын урд талд
Орон сууцны хороолол
0.1
15
Багануур 1-р хороо
ХЕТ-ний дагуу  4-р байрны баруун талд
4.0
16
Хан-Уул 14-р хороо
Єлзийт хорооллын ХЕТ-ний дагуу
Амины орон сууцны хороолол
25.0
Жилдээ
НБХБТГ, НГА, ДГА
Дїн
467.93
2.2 Тєрийн болон тєсвийн байгууллагын зайлшгїй хэрэгцээнд
17
Баянгол  7-р хороо
Єрхийн эмнэлгийн зүүн талд
Хорооны цогцолбор
Тус бїр 0.012
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
18
Баянгол 15-р хороо
23б-р байрны ард
19
Баянгол 13-р хороо
2a-р байрны ард
20
Сїхбаатар 15-р хороо
Дамбадаржаад
Хорооны цогцолбор, єрхийн эмнэлэг
0.017
21
Баянзїрх 13-р хороо
Энэрэл эмнэлгийн зүүн урд талд
ЯТТєвийн салбар функт
0.029
Жилдээ
22
Баянзүрх 20-р хороо
Гачуурт тосгонд
Аврах гал унтраах ангийн автомашины гаражийн барилга
0.06
23
Баянзїрх 11-р хороо
Баянзїрх ШБТ-ны орчим
Автовокзал
0.8
2010 оны  2-р улирал
24
Сонгино -хайрхан 22-р хороо
22-ын  ШБТ-ны орчим
0.8
25
Хан-Уул 12-р хороо
Биокомбинат дахь ажилчны клубийн зїїн хойно
ТЄЇГазрын ажилчдын орон сууц
0.9
26
Хан-Уул
Дїїргийн нутаг дэвсгэрт
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын їзлэг оношилгооны тєв
0.24
27
Хан-Уул 10-р хороо
Чингис хаан нисэх буудлын урд талд
Нарны энергийн систем байгуулах
1.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
28
Чингэлтэй 6-р хороо
50-р сургууль, 74-р цэцэрлэгийн хооронд
Дїїргийн татварын хэлтсийн байр, хорооны цогцолбор
0.05
29
Чингэлтэй 15-р хороо
83-р цэцэрлэгийн хажууд
Орчны агаарын чанарыг хэмжигч суурин автомат харуулын байр
0.015
30
Чингэлтэй 6-р хороо
108-р цэцэрлэгийн хойно
Доороо гаражтай хїїхдийн тоглоомын талбай бїхий хорооны цогцолбор
0.04
31
Сїхбаатар 9, 10, 11-р хороо
7-р хорооллын хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєєний дагуу
Хуульчдын ажлын нэгдсэн байр, хотхон, цэцэрлэгт хїрээлэн
1.0
Дїн
4.98
2.3 Нийгмийн халамж  їйлчилгээг нэмэгдїїлэх чиглэлээр
32
Баянгол 3-р хороо
100-р цэцэрлэг, хараагїйчїїдийн 48 айлын сууц 2-ын дунд
Хараагїй ажилчдын орон сууц
/сургалтын тєв/
0.24
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
33
Баянгол 12-р хороо
28-р сургуулийн баруун урд талд
Хүүхэд залуучуудын соёлын төв ордон
0.405
34
Баянгол 10-р хороо
141-р цэцэрлэгийн урд талд
БГД-ийн Хүүхэд хөгжлийн  төв
0.04
35
Баянгол 20-р хороо
ТЭЦ-4 цахилгаан станцын урд
Усан бассейны цогцолбор
0.5
36
Баянгол 13-р хороо
Єргєє кино театрын хажууд
Био, нийтийн бие засах газар
Тус бїр 0.0009
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ЗАА
37
Баянгол 4-р хороо
Галт тэрэгний буудал
38
Баянгол 17-р хороо
Модны 2-ын автобусны буудлын дэргэд
39
Баянгол 15-р хороо
Байгаль эх цогцолборын хажууд
40
Баянгол 18-р хороо
4-р хороолол Касс тауны хажууд
41
Баянгол 13-р хороо
Хорооллын эцсийн буудал
42
Баянгол 16-р хороо
Баруун 4 замын автобусны буудлын хажууд
43
Баянзүрх 6-р хороо
Бєхийн єргєєний урд
Био, нийтийн бие засах газар
Тус бїр 0.0009
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ЗАА
44
Баянзүрх 9-р хороо
Шар хадны автобусны эцсийн буудал
45
Баянзүрх 22-р хороо
Офицеруудын ордны буудлын хажууд
46
Баянзүрх 5-р хороо
Жуковын музейн хажууд
47
Баянзүрх 12-р хороо
Їндэсний цэцэрлэгт хїрээлэн
48
Баянзүрх  3-р хороо
Зїїн 4 замын автобусны буудлын хажууд
49
Сїхбаатар 10-р хороо
100 айлын орчим
Био, нийтийн бие засах газар
Тус бїр 0.0009
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ЗАА
50
Сїхбаатар 6-р хороо
Их сургуулийн гудамж
51
Сїхбаатар 5-р хороо
НШШБГазрын зїїн талд
52
Сїхбаатар 1-р хороо
Багшийн дээдийн автобусны буудал замын урд
53
Сїхбаатар 1-р хороо
Сарны титэм худалдааны тєвийн урд
54
Сїхбаатар 6-р хороо
Сїхбаатарын талбайн урд цэцэрлэгт хїрээлэнд
55
Сїхбаатар 14-р хороо
7 буудлын автобусны эцсийн буудалд
56
Сонгино -хайрхан 16-р хороо
Хар хорин захын хойно
Био, нийтийн бие засах газар
Тус бїр 0.0009
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ЗАА
57
Сонгино -хайрхан 18-р хороо
Драгон тєвийн хажууд
58
5 шарын автобусны буудал
59
Сонгино -хайрхан 12-р хороо
Саппора автобусны буудлын хажууд
60
Сонгино -хайрхан 14-р хороо
Цамбагаравын автобусны буудал
61
Хан-Уул 10-р хороо
Нисэхийн автобусны буудлын хажууд
Био, нийтийн бие засах газар
Тус бїр 0.0009
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ЗАА, ДГА
62
Хан-Уул  2-р хороо
Ажилчны алдар автобусны буудал
63
Хан-Уул 1-р хороо
120-н мянгатын автобусны буудал
64
Хан-Уул 3-р хороо
Эрэл  ХХК-ий ємнєх автобусны буудал
65
Чингэлтэй 18-р хороо
Долоон буудлын автобусны буудал
Био, нийтийн бие засах газар
Тус бїр 0.0009
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ЗАА, ДГА
66
Чингэлтэй 2-р хороо
Бємбєгєр худалдааны тєвийн хажууд
67
Чингэлтэй 3-р хороо
Урт цагаан, жуулчны гудамж
68
Чингэлтэй 5-р хороо
Эрх чєлєєний талбай
69
Чингэлтэй 1-р хороо
39-р цэцэрлэгийн зїїн урд
0.025
70
Баянзїрх  23-р хороо
Хужирбуланд
Сургууль
0.25
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
71
Баянзїрх 11-р хороо
Ургах наран хорооллын хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєєний дагуу
1.8
72
Баянзүрх  19-р хороо
2-р байрны урд
Хїїхдийн цэцэрлэг
Тус бїр 0.06
Жилдээ
73
Баянзүрх  22-р хороо
Хорооны байрны баруун талд
74
Баянзүрх  23-р хороо
Хужирбуланд
75
Баянзүрх  11-р хороо
Хорооны нутаг дэвсгэрт
76
Баянзүрх  4-р хороо
Орон сууцны 200-р байрны баруун талд
77
Баянзүрх 9-р хороо
Сэтгэцийн эмгэг судлалын үндэсний төвийн дэргэд
Эмнэлгийн барилга
0.6
2010-2012
НГА, НБХБТГ, ДГА
78
Сонгино -хайрхан 21-р хороо
361-н гарам орчимд
Хромсомын єєрчлєлттэй хїїхдїїдийн эмнэлэг, сургалтын цогцолбор
1.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
79
Сїхбаатар 18-р хороо
Хорооны цогцолборын зїїн талд
Хїїхдийн цэцэрлэг
0.036
Жилдээ
НГА,НБХБТГ, ДГА
80
Сїхбаатар 17-р хороо
Хорооны цогцолборын зїїн хойно
0.5
81
Сонгино -хайрхан 22-р хороо
Тахилтын ам
Сургууль
Тус бїр 1.0
82
Сонгино -хайрхан 1-р хороо
Баянголын ам
83
Сонгинохайрхан 21-р хороо
Тємєр замын 361-р гарам
84
Сонгино -хайрхан 11-р хороо
Баянхошууны хєтєл орчмын дахин тєлєвлєлтийн хїрээнд
Усан сан, худаг
0.02
Жилдээ
НБХБТГ, НГА, ДГА
85
Сонгино -хайрхан
Дїїргийн нутаг дэвсгэрт
Хїїхэд залуучуудын соёл амралтын тєв
0.2
86
Сонгино -хайрхан 13-р хороо
9-р байрны урд
Ахмад, залуучуудын соёл амралтын тєв
0.02
87
Хан-Уул 10-р хороо
Буянт-Ухаа ХЕТ-ний дагуу
Соёлын євийн тєвийн барилга
1.0
88
Сїхбаатар 9, 10, 11-р хороо
7-р хорооллын ХЕТ-ний дагуу
Їндэсний дуу бїжгийн эрдмийн чуулгын барилга
0.5
89
Хан-Уул 10-р хороо
Буянт-Ухаа хорооллын  ХЕТ-ний дагуу 2 байршилд
Хїїхдийн цэцэрлэг
Тус бїр 0.25
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДЗД, ДГА
90
Хан-Уул 13-р хороо
7-р хэсгийн задгайд
91
7-р хэсгийн задгайд
Сургууль
1.0
92
Эмнэлэг
0.05
93
Халуун ус
0.05
94
Хан-Уул 10-р хороо
Наадамчдын гудамжны урд
Оюутны хотхон
23.0
95
Хан-Уул 5, 6-р хороо
Хорооны нутаг дэвсгэрт
Сэргээгдэх эрчим хїчний эх їїсвэртэй халуун ус, ахуйн їйлчилгээний тєв
Тус бїр 0.05
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДЗД, ДГА
96
Хан-Уул 1-р хороо
Хорооны нутаг дэвсгэрт
Конторын байр
0.07
Жилдээ
97
Чингэлтэй 10-р хороо
39-р сургуулийн ард талын талбайд
Спорт цогцолбор
0.2
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДЗД, ДГА
98
Налайх
Тєвийн хэсэгт
Халуун ус
0.036
99
Хїїхдийн цэцэрлэг
0.1
100
Тєвлєрсєн хэсэгт ХЕТ-ний дагуу
Соёлын тєв
0.2
101
Сургууль
0.3
102
Багахангай
Тєвлєрсєн хэсэгт ХЕТ-ний дагуу
Соёлын тєв
0.2
103
Багануур 3-р хороо
Хабитат хотхоны урд талд
Оюутны дотуур байр
0.1
104
Тємєр замын байрны дэргэд
Халуун ус, ахуйн їйлчилгээ
0.05
105
142-р цэцэрлэгийн урд талд
Соёлын тєв
1.0
106
Сїхбаатар 9, 10, 11-р хороо
7-р хорооллын ХЕТ-ний дагуу
Монгол-Энэтхэгийн сургууль
0.2
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
107
Чингэлтэй 7, 8-р хороо
РТХЭГ орчмын ХЕТ-ний дагуу
БНСУ-ын Тэгї хотын хєрєнгє оруулалттай сургууль
0.2
108
Хан-Уул 12-р хороо
Сонгино амралтын орчимд
Нийслэлийн єндєр настан ахмадын амралт сувилал
1.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДЗД, ДГА
Дїн
38.77
2.4 Худалдаа їйлчилгээний чиглэлээр
109
Баянзїрх 11-р хороо
Налайхын зам дагуу
Їйлчилгээний тєв
1.6
Жилдээ
НЗДТГ, ДЗД, НГА, НБХБТГ, ДГА
110
Баянзїрх 11-р хороо
Ургах наран хорооллын урд
Бєєний худалдааны тєв
3.0
111
Сонгинохайрхан 21-р хороо
361-ын гармын тєвлєрсєн хэсэгт
Худалдаа їйлчилгээ
0.3
112
Хан-Уул 13-р хороо
7-р хэсгийн задгайд
1.0
113
Налайх 1-р хороо
Зїїн аймаг явдаг замын 2 талаар Постын орчимд
2.0
114
Багахангай 2-р хороо
УБ-Чойр чиглэлийн замаас Єндєртолгой хїрэх засмал замын уулзварын зїїн талд
ШТС
0.5
Жилдээ
НЗДТГ, ДЗД, НГА, НБХБТГ, ДГА
115
Багануур  1-р хороо
Багануур дїїргийн ХЕТ-ний дагуу 22-р байрны ард
Худалдаа їйлчилгээ
0.15
116
Багануур 3-р хороо
ХЕТ-ний дагуу 142-р цэцэрлэгийн зїїн урд
0.15
Дїн
8.7
2.5 Аялал жуулчлал, амралт сувиллын чиглэлээр
117
Сонгино -хайрхан 21-р хороо
Шижирийн ам
Аялал жуулчлалын цогцолбор
2.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
118
Ар гїнт
2.0
119
Дунд Дїїрэнд
2.0
120
Хан-Уул  14-р хороо
Тїргэний гол
0.5
121
Налайх 1-р хороо
Их ам
2.0
122
Хан-Уул 10-р хороо
Хорооны нутаг дэвсгэрт
Хїїхэд залуучуудын амралт зугаалгын хїрээлэн
15.0
123
Хан-Уул 10-р хороо
Айдсын давааны баруун хойно
Спорт цогцолбор
100.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
123.5
2.6 Фермерийн болон эрчимжсэн хєдєє аж ахуйг дэмжих чиглэлээр
124
Баянзїрх  20-р хороо
Гїнжийн ам
Саалийн үнээний ферм
Тус бїр 2.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА, ХААГ
125
Багануур 3-р хороо
Нарийн нуур
126
Сонгино -хайрхан
21-р хороо
Жаргалант тосгоноос хойш Аюушийн ам
127
Нарийны амны эхэнд
128
Цагаан Тэмээтийн урд
129
Рашаант єртєєний баруун талд Оорцогын хєндийд
130
Хан-Уул 13-р хороо
Хар їнэгний аж ахуйн орчим
131
Сонгино -хайрхан
21-р хороо
Дааган толгой
Ногоо тарих талбай, тємс хїнсний ногоо
10.0
132
Рашаант єртєєний орчим
10.0
133
Хан-Уул 13-р хороо
Эмгэн уулын зїїн урд аманд
Мал бордох
2.0
134
Налайх 5-р хороо
Гандан ам
Фермерийн аж ахуй
1.0
135
Багахангай 2-р хороо
Балжирын энгэр
2.0
136
Багануур 3-р хороо
Талын толгойд
Хїнсний ногоо тарих
5.0
137
Багануур 4-р хороо
Тариан булаг
1.0
138
Багануур 3-р хороо
Талын толгойд
Малын тэжээл тарих
10.0
Дїн
55.0
2.7 Жижиг дунд їйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр
139
Баянгол 4-р хороо
6-р байрны урд талд
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв
0.02
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
140
Хан-Уул 3-р хороо
Хорооны нутаг дэвсгэрт
0.02
141
Сонгино -хайрхан 20-р хороо
“Буян” їйлдвэрийн баруун урд талд
Їйлдвэрлэл
5.0
142
Багахангай
Дїїргийн нутаг дэвсгэрт їйлдвэрийн хэсэгт
2.0
143
Багахангай 1-р хороо
Хими-1 буюу тємєрлєгийн їйлдвэрийн зїїн талд
5.0
1-3-р улиралд
ДЗД, ДГА
Дїн
12.04
Нийт дїн
ГУРАВ. Газар ємчлєлийн чиглэлээр

¹
Дїїргийн нэр
Хороо-ны дугаар
Газрын байршил
Зориу -лалт
Өмч -лїїлэх  єрхийн тоо
Ємчлїїлэх газрын хэмжээ, /га/
Хэрэг -жїїлэх хугацаа
Хариуцан хэрэгжїїлэх байгууллага
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.1 Иргэдийн одоо эзэмшиж байгаа газрыг ємчлїїлэх
1
Баянзїрх
10
Витсамо ХХК-ийн їйлдвэрийн орчимд
Гэр бүлийн хэрэгцээнд
56
4.2
Жилдээ
НГА, ДГА, ДЗД
2
10
Хангамжийн айлууд
30
2.0
3
10
Хангамжийн айлууд
15
0.7
4
16
Данзангийн гудамж
17
0.8
5
19
Халамжийн 10 айл
10
0.3
Дїн
128
8.0
6
Хан-Уул
12
Хабитат тосгон
Гэр бүлийн хэрэгцээнд
20
1.4
Жилдээ
НГА, ДГА, ДЗД
Дїн
20
1.4
7
Багануур
1
Сургалтын задгай
Гэр бүлийн хэрэгцээнд
10
0.7
Жилдээ
НГА, ДГА, ДЗД
8
Хуцаа
15
1.05
9
Баялаг АОС хороолол
10
0.7
10
3
Замчин
3
0.21
11
Хилчин
5
0.35
12
Нарлаг АОС хороолол
5
0.35
13
Нугын тал
10
0.7
14
Талын толгой
5
0.35
15
4
Жаргалант
10
0.7
16
Рашаант
10
0.7
17
Байдлаг
10
0.7
18
Хэрлэн
5
0.35
19
Тогос уул
10
0.7
20
Нарийн
10
0.7
21
Бага гїн
10
0.7
22
Их гїн
10
0.7
Дїн
138
9.66
23
Багахангай
1
Їнэгтэй
Гэр бүлийн хэрэгцээнд
8
0.56
Жилдээ
НГА, ДГА, ДЗД
24
1
Алтагана
3
0.21
25
2
Нуур
10
0.7
26
2
Бор їзїїр
10
0.7
27
2
Замчин
10
0.7
28
2
Цайдам
2
0.14
Дїн
43
3.01
29
Сонгино-хайрхан
1
Толгойт
Гэр бүлийн хэрэгцээнд
117
7.0
Жилдээ
НГА, ДГА, ДЗД
30
4
Их наран орчим
67
4.0
31
11
Жалгын, Заагийн орчим
7
0.7
32
11
Заагийн орчим
5
0.3
33
12
Дунд Нарангийн дэнжийн орчим
17
1.0
34
13
Дэнжийн орчим
17
1.0
35
14
Алтайн орчим
25
1.5
36
20
ХСАА
117
7.0
37
21
369 гарам
84
5.0
38
21
Жаргалант тосгон
84
5.0
39
22
Тахилт
67
4.0
40
22
Баруун тїрїїн
67
4.0
41
23
Хангайн орчим
33
2.0
42
24
Зээлийн орчим
84
5.0
43
25
Одонтын орчим
42
2.5
44
25
Хайрханы орчим
75
4.5
Дїн
908
54.5

45
Баянгол
6
3-р эмнэлгийн орчмын АОС-ын хороолол
Гэр бүлийн хэрэгцээнд
10
0.7
Жилдээ
НГА, ДГА, ДЗД
Дїн
10
0.7

46
Налайх
1
Євєршанд, Уурхайчид, Баянзїрхийн гэр хороололд
Гэр бүлийн хэрэгцээнд
9
0.5
Жилдээ
НГА, ДГА, ДЗД
47
2
Тайжийн гэр хороололд
19
1.0
48
3
Наран, Замчны гэр хороололд
9
0.5
49
4
Нисэхийн гэр хороололд
94
5.0
50
5
Гандан уулын гэр хороололд
38
2.0
Дїн
169
9.0

Нийт дїн
1416
86.27

Нийт ємчлїїлэх

3.2 Шинээр суурьшлын бїс бий болгох замаар иргэдэд газар эзэмшїїлж, ємчлїїлэх
51
Сїхбаатар
16
Тоосгоны їйлдвэрийн хойд дэнж
Гэр бүлийн хэрэгцээнд
30
1.5
Жилдээ
НГА, ДГА, ДЗД
Дїн
30
1.5
52
Чингэлтэй
16
Хайлааст, шинээр баригдах 1.1 км авто замын дээд талд
Гэр бүлийн хэрэгцээнд
36
2.5
Жилдээ
НГА, ДГА, ДЗД
53
Чингэлтэй
17
Сурагчийн 49-р гудамж
21
1.5
54
Чингэлтэй
17
Баянхайрхан уулын энгэрт
21
1.5
55
Чингэлтэй
19
Дээд салхит
14
1.0
56
Чингэлтэй
19
Доод салхит
7
0.5
Дїн
99
7.0

Нийт дїн
129
8.5

3.3 Нийслэлийн ногоон бїсэд иргэдийн зуслангийн зориулалтаар эзэмшиж буй газрыг ємчлїїлэх
57
Сїхбаатар
16
Майхан толгойд
Зуслан

10.28
Жилдээ
ХЕТ-ний дагуу хэрэгжїїлж эхлэх
58
16
Баянбулагт

7.72
59
16
Хуурай мухарт

9.6
60
16
Шарга морьт

98.12
61
16
Гоодойд

4.12
62
16
Ар хустад

3.36
63
16
Сэлхийн аманд

12.88
64
16
Бэлхийн аманд

10.72
Дїн
156.8
65
Чингэлтэй
18
Ар согоотод
Зуслан

6.39
Жилдээ
ХЕТ-ний дагуу хэрэгжїїлж эхлэх
66
18
Шадивланд

50.40
67
18
Яргайтад

35.32
68
18
Яргайтын богинод

16.87
69
18
Зуун модны аманд

24.34
70
18
Жигжидэд

29.83
71
18
Гїнтэд

37.89
72
18
Майхан толгойд

4.32
73
18
Ойн булагт

2.1
Дїн
207.46
74
Сонгино -хайрхан
7
Толгойтын Зїїн салаанд
Зуслан

9.8
Жилдээ
ХЕТ-г боловсруулах
75
7
Толгойтын Баруун салаанд

24.52
Дїн

34.32
Нийт дїн
398.58
ДЄРЄВ. Нийслэл хотыг хєгжїїлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, дахин тєлєвлєх

Д/д
Дїїрэг, хороо
Газрын байршил
Зорилалт
Хэмжээ
/га/
Хэрэг -жїїлэх хугацаа
Хариуцан хэрэгжїїлэх байгууллага
Тайлбар
0
1
2
3
4
5
6
7
4.1 Гэр хорооллыг барилгажуулах ажлын хїрээнд
1
Баянзїрх 13, 14-р хороо
Орон сууцны 14-р хороолол
Орон сууцны хороолол
220.0
2009-2012
НГА, НБХБТГ, ДГА
ХЕТ-ний дагуу їргэлжлїїлэн хэрэгжїїлэх
2
Сїхбаатар 9,10,11-р хороо
Орон сууцны 7-р хороолол
120.0
3
Чингэлтэй 7, 8-р хороо
РТХЭГазар орчмын ХЕТ-ний дагуу
37.0
4
Чингэлтэй 8-11-р хороо
Дэнжийн мянгын ХЕТ-ний дагуу
Орон сууцны хороолол
145.0
Дїн
522.0
4.2 Иргэдийн оролцоотой газар шинэчлэн зохион байгуулах, дахин тєлєвлєх замаар гэр хорооллын нєхцєлийг сайжруулах
5
Баянзїрх  9, 17-р хороо
Шархад, Эмнэлгийн гудамж
Дахин тєлєвлєлт
6.2
Жилдээ
ЗАА, НГА, ДГА
ХЕТ-ний дагуу хэрэгжїїлэх
6
Баянгол 11-р хороо
Зурагтын эцсийн буудлын баруун хойно
3.0
7
Сонгино -хайрхан
11-р хороо
Баянхошууны Хєтєл
3.0
8
Сїхбаатар 15-р хороо
Дамбадаржаагийн 6-р хэсэг
3.6
9
Чингэлтэй 17-р хороо
Чингэлтэйн 4-р хэсэг
5.0
10
Хан-Уул 9-р хороо
Арьс ширний 1-р, хивсний 17, 18-р гудамж
6.3
Дїн
27.1
4.3 Орон сууцны хорооллыг дахин тєлєвлєх
11
Сїхбаатар 4-р
хороо
40, 50 мянгатын орон сууцны хороолол
ХЕТ боловс - руулах
15.6
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
ХЕТ боловсруулж, батлуулах
12
Чингэлтэй  1, 3-р хороо
3.2
13
Хан-Уул 1-р  хороо
Чингисийн єргєн чєлєє ХЕТ-ний дагуу
Барилга -жилтын тєсєл
2.0
14
Хан-Уул 2-р хороо
19-р хорооллын шинэчилсэн ХЕТ-ний дагуу Нэхмэлийн шарын барилгуудыг шинэчлэн барих
Орон сууц
4.1
ХЕТ-ний дагуу хэрэгжїїлэх
Дїн
24.9
4.4 Шинээр хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєє боловсруулах, хэрэгжїїлэх
15
Баянгол 20-р хороо
ТЭЦ-4 орчим
Орон сууцны хороолол
53.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ
ХЕТ боловсруулах
16
Баянзїрх 2-р хороо
Мамба дацан хороолол
70.0
17
Сонгино -хайрхан
20-р хороо
Сонсголонгийн замын баруун хэсэг тєв цэвэрлэх байгууламж хїртэлх їйлдвэрийн районы орчим
195.0
18
Сонгино -хайрхан 18, 19-р хороо
21-р хороолол, 5 шар орчмын хороолол
180.0
19
Хан-Уул 10-р хороо
Буянт-Ухаа ХЕТ-ний їргэлжлэл
90.0
ХЕТ боловсруулах
20
Сонгино -хайрхан
21-р хороо
Тємєр замын 324, 347, 335 дугаар зєрлєгийн дагуу
Гэр бїлийн хэрэгцээнд
30.0
ХЕТ боловсруулах
21
Сїхбаатар 12,13-р хороо
32-ын тойрог орчмын ХЕТ
Орон сууцны хороолол
145.0
ХЕТ-г боловсруулан батлуулах
22
Сїхбаатар 13,14-р хороо
7 буудлын барилгажилтын ХЕТ
182.0
23
Хан-Уул 14-р хороо
Гавжийн шандны ХЕТ
Гэр бїлийн хэрэгцээнд
266.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, ДГА
ХЕТ-ний дагуу хэрэгжїїлэх
24
Хан-Уул 13-р хороо
Єлзийт хорооллын ХЕТ
760.0
25
Чингэлтэй 2-р хороо
Тємєрчний гудамж дагуух хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєє
Худалдаа їйлчилгээ
0.1
ХЕТ-ний дагуу хэрэгжїїлэх
26
Баянзүрх 20-р хороо
Бага булагийн аманд
Гэр бїлийн хэрэгцээнд
42.0
ХЕТ боловсруулах
27
Баяндөхөмийн аманд
70.0
Дїн
2083.1

4.5 Хямд єртєгтэй орон сууцны хорооллын ХЕТ боловсруулж, хэрэгжїїлэх
28
Баянзїрх 11-р хороо
Улаанбаатар хотын  “Орон сууцны шинэ хороолол” Налайхын зам дагуу
Орон сууцны хороолол
2630.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ
ХЕТ боловсруулах
29
Хан-Уул 10, 14-р хороо
Тєв аймгийн зам дагуу Нисэхийн товчооноос цааш
34.0
30
Сїхбаатар 9, 10, 11-р хороо
7-р хорооллын ХЕТ-ний дагуу
4.6
Дїн
2668.6
Нийт дїн
5325.7

ТАВ.  Нийслэл хотын дэд бүтцийг сайжруулах, өргөтгөх, дахин төлөвлөх

Д/д
Дїїрэг,  хороо
Газрын байршил
Зориулалт
Хэмжээ
/км/
Хэрэг-жїїлэх хугацаа
Хариуцан хэрэгжїїлэх байгууллага
0
1
2
3
4
5
6
5.1 Шинээр барих болон өргөтгөх, засварлах авто зам
1
Баянгол 1,2,4,6-р хороо
Баруун 4 замаас 10-р хорооллын уулзвар хїртэлх
Єргєтгєл
1.6
Жилдээ
НГА, НБХБТГ,  ДГА, НАЗГ
2
Баянгол 4-р хороо, Баянзїрх 12-р хороо
Нарны замын баруун болон зїїн хэсэг
Єргєтгєл
3.6
3
Баянгол 9, 10, 11-р хороо
Хороодын нутаг дэвсгэрт
Шинээр барих
3.5
4
Баянгол, Сїхбаатар
Энгельсийн гїїрэн гарц
0.895
5
Баянзїрх 14-р хороо
“Нарантуул” ОУХТ-ийн баруун урд уулзвар “Нарны” зам, тємєр зам дээгїїр гїїрэн гарц
0.68
6
Баянзїрх 1,3-р хороо
Бээжингийн гудамж
Шинэчлэлт
1.5
7
Баянзүрх 20-р хороо
Улиастайн гол дээгїїр
Тємєр бетон гїїр  шинээр барих
97.3
8
Баянзүрх 5-р хороо
Кино үйлдвэрийн баруун талын замын үргэлжлэл
Шинээр барих авто зам
1.2
9
Сїхбаатар 15-р хороо
Хандгайт-Санзайн тєв замын уулзвараас хїїхдийн “Хандгайт” зуслан хїртэлх
Шинэчлэлт
1.1
10
Сїхбаатар 4-р хороо
“ZIG-ZAG”-ийн хажууд 20, 22-р байрны орчмын авто зам
0.35
11
Сїхбаатар, Чингэлтэй
Сїхбаатарын гудамжны авто зам
2.0
12
Сїхбаатар, Чингэлтэй
Бага тойруу, 40-н мянгатын аптекийн зїїн талын замын уулзвараас хойш СУИС-ийн урдуур зїїн тийш УБИС-ийн баруун урд талын уулзвар хїртэлх
Єргєтгєл
2.6
Жилдээ
НГА, НБХБТГ,  ДГА, НАЗГ
13
Сїхбаатар, Чингэлтэй
Залуучуудын єргєн чєлєє, Самбуугийн гудамжны авто замын шинэчлэлт /Зоос гоёлын уулзвараас МУИС, ШУТИС-ийн уулзвар хїртэлх
Шинэчлэлт
0.9
14
Сїхбаатар, Хан-Уул
Чингисийн єргєн чєлєє Тєв шуудангийн уулзвараас Энхтайваны гїїр хїртэлх
0.7
15
Сїхбаатар, Баянгол
Тээврийн товчоо орчмын авто зам
1.0
16
Сїхбаатар
2-р цэцэрлэгээс МУИС-ийн оюутны 1, 2-р байр хїртэлх
0.7
17
Сїхбаатар
Эрхїїгийн гудамж
0.7
18
Сїхбаатар
Их тойруугийн зам 100 айлаас Сэлбийн гїїр
Єргєтгєл
0.8
19
Баянгол
ТЭЦ-4-ийн урдуур Ажилчдын гудамжийг Сонсголонгийн замтай холбох
Єргєтгєл шинэчлэлт
6.5
20
Чингэлтэй
7 буудлаас Зуун модны зуслан хїртэл
Шинэчлэлт, трассыг тэмдэгжїїлэх
5.5
21
Сїхбаатар
Сэлбэ голын баруун талаар
Шинээр авто зам барих
1.3
22
Сїхбаатар
Лхам худалдааны тєвєєс Жоби барилгын материалын дэлгїїр хїртэл
0.5
23
Чингэлтэй 12-р хороо
Дэнжийн мянгын эцсээс гахайн байр хїртэл
2.0
Жилдээ
НГА, НБХБТГ,  ДГА, НАЗГ
24
Чингэлтэй 7, 10-р хороо
Хєтєл, Дэнжийн мянгыг холбосон
3.5
25
Хан-Уул 13-р хороо
Нисэхийн ШБТ-ны байршлыг єєрчлєн Шувуун фабрикийн наад талд байдаг шинэ бетонон гїїр буюу тєв замтай нийлсэн уулзвар дээр шилжїїлэн байршуулж шинээр барих
Шилжїїлэн байрлуулж шинээр барих
0.15


26
Сонгино -хайрхан 21-р хороо
22-ын ШБТ-г 2 хэсэг болгон 1 дэх товчоог Євєрхангай чиглэлийн замд буюу Таван толгой руу салсан шороон гарцын орчимд, 2 дахь товчоог Дархан-Уул аймгийн чиглэлийн замын Улаанбаатар буян компани руу салдаг уулзварын цаана шилжїїлэн байршуулж шинээр барих
0.15
27
Баянзүрх 11-р хороо
БЗД-ийн ШБТ-г хуучин орос цэргийн ШНТ /ГАИ/ байрлаж байсан газарт
0.15
28
Баянгол, Сонгино -хайрхан
Гэмтлийн эмнэлгийн замаас 1-р хорооллын арын дэнж дээгїїр Таван шарын Хангай захын урдуур Толгойтын замтай холбох
Авто замын ажлын зураг тєсєл боловсруулах
3.4
Жилдээ
НГА, НАЗГ
Дїн
144.27
5.2 Авто замын түгжрэлийг багасгах талаар
29
Сїхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй
Тєв шуудангийн уулзварт
Нїхэн гарц

Жилдээ
НГА, НБХБТГ,  ДГА, НАЗГ
30
Баянгол 15,18-р хороо
"Байгаль эх" цогцолборын урд талд
Явган хїний гүүрэн  гарц
0.1
31
Сїхбаатар 8-р хороо
СТОрдоны баруун талын  талбай
Газар доорх авто зогсоол
0.23
32
Сїхбаатар 8-р хороо
МУИС-ийн 2-р байрны урд
Оюутны талбай
0.15
33
Сїхбаатар 8-р хороо
СТЄргєєны хойд хэсэг
Авто зогсоол
0.15
34
Сїхбаатар 1-р хороо
220 мянгатын 5-р байрны урд
Газар доорх зогсоол, тоглоомын талбай
0.24
35
Сонгинохайрхан
12-р хороо
2-р байрны хойно
0.15
36
Сонгинохайрхан
13-р хороо
8-р байрны дунд
0.15
37
Хан-Уул 2-р хороо
Орон сууцны 8-р байрны ард
0.15
38
Чингэлтэй  3-р хороо
Мандухай зочид буудлын ард
0.04
39
Чингэлтэй  3-р хороо
Орон сууцны 15,16-р байрны дунд
0.1
40
Баянгол 18-р хороо
"Аморе" зочид буудлын урд далан дээр
Олон давхар нэгдсэн дулаан гараж
0.3
41
Баянгол 18-р хороо
45-р байрны зүүн талд
0.32
42
Баянгол 19-р хороо
"Таван эрдэнэ" захын урд талд
0.152
43
Баянгол 12-р хороо
14,15,16,17-р байруудын ард
0.643
44
Баянгол 13-р хороо
8, 9-р байруудын дунд
0.12
Дїн
3.14
5.3 Шинээр барьж байгуулах болон өргөтгөх, засварлах инженерийн байгууламж
45
Баянгол 6-р хороо
25-р коллектортой холбох
31-н 3-р коллектрын ф500-н бохир усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэл
0.6
Жилдээ
НБХБТГ, НГА, ДГА, УСУГ
46
Баянгол 11, 15, 16, 17, 18-р хороо
25-р коллектортой холбох
22-р коллектрын шугамын өргөтгөл, шинэчлэл
1.6
47
Сїхбаатар 9,11,12-р хороо
7-р хорооллын хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєєний дагуу
Шинээр барих инженерийн шугам сїлжээ
3.64
48
Сонгинохайрхан 1-р хороо
Баянголын ам
Цахилгааны
110кВ-ын трасс
6.4
49
Сонгинохайрхан 6-р хороо
Ханын материал
Цахилгааны
35 кВ-ын дэд станц
1.0
50
Чингэлтэй 7-р хороо
Далан давхрын урд
Цахилгааны
110кВ-ын дэд станц
1.0
51
Сїхбаатар, Чингэлтэй
“4 зам” дэд станцаас шинээр 6кВ-ын кабель шугамууд татах, ХТП-114-н хажууд шинээр ХБ барьж тоноглох
Цахилгааны
6кВ-ын трасс
1.5
Жилдээ
НБХБТГ, НГА, ДГА, УБЦТС ХК
52
Хан-Уул
ТЭЦ-3-аас 35/6 кВ “Эсгийлэх” дэд станц хїртэл
Цахилгааны
35кВ-ын трасс
1.5
53
Хан-Уул
Талх РП-ны дэргэд шинээр
Шинээр ХБ барих, трассын хамт
1.0
54
Баянзїрх
“Туул” дэд станцаас шинээр кабель шугам татаж “Зїїн сэлбэ” хороололд
Шинээр ХБ барих, трассын хамт
2.0
55
Баянзїрх
“Дорнод-2” дэд станцаас шинээр кабель шугам татаж “Их засаг” сургуулийн орчимд
Шинээр ХБ барих, трассын хамт
1.8
56
Хан-Уул
“Ємнєд” дэд станцаас шинээр кабель шугам татаж “Зайсан” орчимд
Шинээр ХБ барих, трассын хамт
1.5
Дїн
23.54
Нийт дїн
170.95

ЗУРГАА.  Нийслэл хотын байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар


Д/д
Дїїрэг,  хороо
Газрын байршил
Хийх ажил
Хэмжээ/га/
Хэрэг-жїїлэх хугацаа
Хариуцан хэрэгжїїлэх байгууллага
0
1
2
3
4
5
6
6.1 Газрын элэгдэл, эвдрэл, доройтлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх
1
Нийслэлд
Ногоон бїсэд
Ойжуулалт
250.0
2,3-р улиралд
НБХГ
2
Нийслэлд
Ногоон бїсэд
Ойн хортон шавьжтай тэмцэх
2500.0
3
Нийслэлд
Ногоон бїсэд
Ногоон зурвас байгуулах
10.0
4
Баянгол 20-р хороо
ТЭЦ-4 орчимд
Эвдэрсэн газрын хєрсний нєхєн сэргээлт
2.0
5
Сонгино - хайрхан 20-р хороо
Туул голын сав дагуу
Нєхєн сэргээлт
10.0
Дїн
2772.0
6.2 Нийслэл хотын агаарын бохирдлыг багасгах, иргэд оршин суугчдын амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр
6
Баянгол  20-р хороо
ТЭЦ-4 станцын урд талд Сонсголонгийн гүүрний зүүн талд
Мєрєєдлийн цэцэрлэгт хүрээлэн
58.0
2009-2012
НГА, ДГА, НБХБТГ, ДЗДТГ
Дїїргээс
7
Баянзїрх  12-р хороо
Туул голын хойно, цэвэр усны хамгаалалтын бїсэд
Їндэсний цэцэрлэгт хїрээлэн
930.0
8
Баянзїрх  7-р хороо
38-р байрны урд
Бичил цэцэрлэг, ногоон байгууламж
0.35
Жилдээ
9
Баянзїрх  15-р хороо
6-р байрны баруун урд
0.12
10
Баянзїрх  15-р хороо
4-р байрны зїїн урд
0.12
11
Чингэлтэй 12-р хороо
Дэнжийн мянга худалдааны тєвийн хойно карьерийн ухсан нїх
0.5
12
Сонгино -хайрхан  5, 6-р хороо
Ханын материал орчмын хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєєний дагуу
Цэцэрлэгт хїрээлэн
3.0
Жилдээ
НБХБТГ
13
Сонгино -хайрхан 1-р хороо
Баянголын амны хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєєний дагуу
1.6
14
Хан-Уул  11-р хороо
Оргил хотхоны урд, Туул голын хойд эргийн дагуу
15.0
15
Сїхбаатар 7, 8-р хороо Баянзїрх 1, 3-р хороо
Сэлбэ голын 2 талаар Энхтайваны єргєн чєлєєнєєс Их тойруу хїртэл
Сэлбэ голын орчны тохижилт
6.4
Жилдээ
НЗДТГ, НГА, НБХБТГ, ДЗДТГ
16
Хан-Уул 10-р хороо
Тєв аймаг явах замын баруун талд
Автомашиныг хийгээр цэнэглэх станц
0.09
Жилдээ
НГА, НБХБТГ, НАЧА, ДГА
17
Хан-Уул 4-р хороо
Наадамчдын гудамжны урд ШТСтанцын зїїн талд
0.045
18
Хан-Уул 5-р хороо
Яармагийн 2-р буудлын замын урд
0.045
19
Сонгино -хайрхан 4-р хороо
Гурилын їйлдвэрийн баруун хойно
0.09
20
Сонгино -хайрхан 22-р хороо
22-ын товчооны ойролцоо
0.045
21
Сонгино -хайрхан 1-р хороо
Найрамдал зуслан явдаг замын зїїн талд
0.045
22
Баянзїрх 13-р хороо
Нарантуул захаас зїїн тийш Алтан тэвш АОСХорооллын урд
0.09
23
Баянзїрх 11-р хороо
Баянзїрхийн товчооны зїїн талд
0.09
24
Чингэлтэй 13-р хороо
17-р сургуулийн зам Дашваанжил ХХК-ийн хашаа
0.09
25
Чингэлтэй 19-р хороо
Ар согоотын зуслангийн орчим зам дагуу
0.06
Дїн
1009.38

Нийт дїн
3781.38


Posted by БОРОО on 11:25 PM. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 Сэтгэгдэл for Нийслэлийн 2010 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөө

Leave comment

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэлүүд

Блог нийтлэл

bla blablog.gogo.mn bla