dailyvideo

Будилаад л байна... 2007 оны нэгэн аялалын түүхийг сөхвөл

Блогспот руу шилжиж ирээд блогоо бичиж, зургуудаа оруулж, текст, форматаа өөрөө янзалж чадахгүй жаахан тиймэрхүү л байна. Ялангуяа зургуудаа оруулахаар заавал нэг асуудал үүсээд байх юм. БЛОГСПОТ ДЭЭРХИ МИНИЙ ЭНЭ БЛОГИЙГ ЖААХАН УЧИР ЗҮЙТЭЙ БОЛГООД ӨГӨХ БУЯНТАЙ ХҮН БАЙНА УУ, ТУСЛААРАЙ гэж... хэхэ, тоглоом биш шүү.
Шинээр бичлэг хийж, зургуудаа янзалж чадахгүй болохоор хуучин блогийнхоо зарим нэг бичлэгийг татаж үзэх гэсэн юм, болсон эсэхийг үзээд бас зөвлөөрэй, 2007 оны бичлэг юм... тэр үед аялж байсан оюутнууд хэдийнээ их сургуулиа төгсөөд явсан, тэд тохиолдлоор нэг үзлээ гэхэд сайхан дурсамж сэргэнэ гэдэгт найдна. Зургуудыг жижиг хэмжээгээр хийсэн, гэхдээ томруулж үзэхийг хүсвэл тухайн зураг дээр нэг дараад үзээрэй.
ГХСС-ийнхантай аялсан тэмдэглэл
2007 îíû 5-ð ñàðûí 12-13-íä ÌÓÈÑ-èéíÃàäààä õýë, ñî¸ëûí ñóðãóóëèéí 2-ð àíãèéí îþóòíóóä Áîãä õàí óóëûí íî¸í îðãèë Öýöýý ã¿íèé ÷èãëýëä ÿâãàí àÿëàëààð ÿâààä èðëýý.
Óã àÿëàëûã ÌÓÈÑ-èéí Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ìåíåæìåíòèéí àíãèéí îþóòíóóäûí "WELCOME" êëóáýýñ çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä ýíýõ¿¿ 8 çàëóó àÿëàã÷èä õàìòäàà àÿëñàí þì.
Ýíý æèëèéí àÿëàë íü ºìíºõ æèëèéíõèéã áîäâîë àðàé õîæóó çîõèîãäñîí íü îþóòíóóäàä èõýýõýí àøèãòàé áàéæ, òýíãýð õàíãàé áèäíèéã ìàø èõ èâýýñýí.
Åð íü àëèâàà àÿëàëûí çàì ýõíýýñýý ë õºãæèëòýé íàðãèàíòàé, àäàë ÿâäàëòàé ìº÷¿¿ä, øàíòàð÷ íÿöìààð ñààä áýðõøýýë¿¿äýýð ä¿¿ðýí áàéäàã. Ýíý ÷ æàÿãààð ìàíàé àÿëàã÷èä çàìäàà ãàðààä ë á¿ãäèéã ¿çýæ ýõýëñýí äýý.
Çîðèóëàëòûí áóñ ö¿íõ, òîðîíä à÷ààãàà àâ÷ ÿâñíààñ, ýñâýë õýò èõ à÷ààòàéäàà ÿâñíààñ à÷àà ñýëòýý äóíäàà äàìæèëæ ÿâàõ íü àÿëàã÷äûí ìààíü äóíä íèéòëýã ¿çýãäýë áàéñàí. Ýíý íü èõýýõýí òºâºãòýé áàéäãèéã ìàíàé ãàäààä õýë, ñî¸ëûí ñóðãóóëèéí îþóòíóóä ñàéòàð îéëãîñîí áèç äýý, ÿìàðòàé ÷ äàðàà äàðààãèéí àÿëàëäàà èë¿¿ òóðøëàãàòàé ÿâàõ áîëîâ óó ãýäýãò èòãýëòýé áàéíà.
Òýð á¿¿ õýë òºðñºí ºäðèéí áàÿðàà òýìäýãëýíý ãýýä õàéðöàãòàé áÿëóóíóóäàà òýâðýýä õ¿ðòýë ÿâæ áàéñàí ø¿¿, ãýõäýý ýíý áîë ÿàõàâ ýý, ¸ñòîé íºãºº äóðàíäàà òýäãýýðèéã òýâðýýä ÿâæ áàéãàà ó÷ðààñ ººðñäèéí íü ë õýðýã áàéõ äàà. ̺í çàðèì íýã íü õýò èõ à÷ààòàé ÿâæ áàéõàä íºãºº õýñýã íü à÷àà áàãàòàé, çàðèì íýã íü îãò à÷ààã¿é ÿâàõ íü õàðàãäàæ áàéâ, ýíý áîë õîéøèä ÷ àíõààðàõ àñóóäàë ø¿¿.
Çàìä ãàðààä ýõíèé ¿åä ìàø ÿäàð÷, ìýäýýæ áàñ øàíòðàõ ¿å ÷ òîõèîëäîíî, ÿëàíãóÿà òîãòìîë ÿâãàí ÿâäàãã¿é, ìºí àÿëàëûí äàäëàãà, òóðøëàãà áàãàòàé áîë. Ýíý ¿åä àìðàëòûí ìº÷¿¿ä ÷ ¿íýõýýð ñàéõàí äàà, ¿¿íèéã ìàíàé îþóòíóóä äýýä çýðãýýð ìýäýðñýí áàéõ àà.
"Ýðòýý óðüäûí öàãò ãýíý, ýíý ìàíàé ¿åä áèø ãýíý. Ýìãýí, ºâãºí 2 àéë áîëîí àìüäàð÷, àæ òºðºí ñóóäàã áàéæ ãýíý ýý, òýð õî¸ð íýã æèæèã óðöàíä àìüäàðíà, çàéëóóë ýä õîãøèë, ýíý òýð þó ÷ áàéõã¿é ýý. ªâãºí ìàëäàà, ýñâýë çàãàñàíä ÷ þì óó äàíäàà ÿâíà, õàðèí ýìãýí þóãàà ÷ þì õèéãýýä ¿ëäýíý>> 
<<ªâãºíèéã ìàëäàà, ýñâýë çàãàñàíä ÷ þì óó ÿâñàí õîéãóóð ªëçèé õýìýýõ ºâãºí äàíäàà èðíý. Òýäíèé þó õèéäãèéã çºâõºí òýíãýð áóðõàí ë ìýäýõ áàéõ äàà, ºíºº ìóó ºâãºí áîë þó ÷ ìýäýõã¿é ...>> Õý õý, ýíý áîë àÿëàëûí çóãàà, õºíãºõºí õîøèãíîë áàéëàà. Áèäíèé çîõèîí áàéãóóëäàã àÿëàëóóäàä ãîë òºëºâ çàëóó÷óóä îðîëöäîã ó÷ðààñ õºãæèëòýé, ñàéõàí ìº÷¿¿ä îëîíòàà, òýð äóíäàà áèå áèåíýý öààøëóóëæ çóãààöàõ áîë á¿ð õàìãèéí ò¿ãýýìýë áàéäàã þì. Ýíý íü ÷ àÿëàëûí äóðñàìæèéã èë¿¿òýé ìºíõºëäºã 人.
Çàìûí ñààä áýðõøýýë ÿìàð ÷ áàéëàà ãýñýí, çîðüñîíäîî õ¿ðýõ õàìãèéí ñàéõàí. ÒÈÉÌ ÝÝ.Àÿëàë ãýäýã áîë çàëóó íàñíû ýð÷ õ¿÷, ààã îìîã, öîã çîëáîî áàéäàã. Àÿëàë ãýäýã áîë çàìä ó÷ðàõ ñààä áýðõøýýë á¿õíèéã õàìòäàà äàâàí òóóëàõ çîðèã õèéìîðü, àíä íºõäèéí õàëóóí õýëõýý áàéäàã. ÝÍÝÕ¯¯ ÀßËÀËÄ ÇÎÐÈà ÃÀÐÃÀÍ ÎÐÎËÖÎÆ, ÄÀÐÕÀÍ ÖÀÀÇÀÒ ÁÎÃÄ ÕÀÀÍ ÓÓËÛÍ ÍÎ¨Í ÎÐÃÈËÄ ÕªË ÒÀÂÜÑÀÍ ÒÀ Á¯ÕÝÍ ªªÐÑĪªÐªª, ÀÍÃÈ ÕÀÌÒ ÎËÍÎÎÐÎÎ ÁÀÕÀÐÕÀÕ Á¯ÐÝÍ ÝÐÕÒÝÉ, Ó×ÈÐ ÍÜ ÒÀ Á¯ÕÝÍ ÇÎÐÜÑÎÍÄÎÎ Õ¯ÐÑÝÍ.
Áîãä î÷èðâààíü õàéðõàíûõàà îðãèëä ãàð÷èõààä áèå áèåíäýý áàÿð õ¿ðãýæ, îðãèëóóí äàðñàà áóóäóóëààä çîãñîæ áàéõ ÷ ¿íýõýýð ñàéõàí ø¿¿. Àÿëàëûí ýíý äîãäëîëò ìº÷èéã àÿëàëä ÿâæ, õàëóóíä õàëæ, õ¿éòýíä õºðæ ¿çñýí õ¿ì¿¿ñ ë ìýääýã þì.
Àÿëàë çîõèîí áàéãóóëñàí áðèãàäûí íºõä¿¿ä áóþó "WELCOME" êëóáûí çàëóó÷óóääàà óã àÿëàëä îðîëöñîí íèéò îþóòíóóäûíõàà ºìíººñ òàëàðõàë èëýðõèéëæ, öààø öààøäûí ñóðëàãà, õºäºëìºðò íü ºíäºð àìæèëò õ¿ñüå. 
Çàëóó ñàéõàí íàñûã õàéð äóðëàë, òîãëîîì íààäàìã¿é òºñººëºõ àðãàã¿é. ßïîíû àíãèéí íýã îõèí ìàíàé Áàíçàéãààð äàìæóóëàí Àÿëàëûí àíãèéí íýã çàëóóä ìààíü õàéð äóðëàëàà èëýðõèéëæ ë äýý, ò¿¿íèéã íü áèä ÷ òóéëûí òààòàé õ¿ëýýí àâ÷, àÿëàëûíõàà îð÷èí íºõöºëä òààðóóëàí àðèóí öýâðèéí öààñààð àëä õàäãèéã îðëóóëàí, õ¿íñíýýñýý ¿ëäñýí òàë òàëõààð ñ¿¿íèé äýýæèéã òºëººë¿¿ëýí áýð ãóéâ àà. Ãýòýë íºãºº ìóó Áàíçàé ãýæ áóäëèó íºõºð õ¿í àíäóóðñíààñ ªëçèé ìààíü "ýìýý ..." Ýðõýìýýäýý áýð ãóéãààä î÷òîë õýðýã áèøäýõèéí äýýääýý òóë÷èõæýý. ßäàæ áàéõàä ßïîíûõîí ÷ äàé÷èí þì àà, "íààä Ýðõýìýý ÷èíü áèø ýý, òýð çàëóó áàéõã¿é þó" ãýýä íºãºº áýðýý õºò뺺ä ë, ìàíàé ìóó õýäýí çàëóóã õººãººä ã¿é÷èõäýã áàéãàà äàà. Àé äàà, àÿëàëûí äóðñàìæ àà ãýæ ... 

Posted by БОРОО on 11:09 PM. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 Сэтгэгдэл for Будилаад л байна... 2007 оны нэгэн аялалын түүхийг сөхвөл

Leave comment

Сүүлд нэмэгдсэн

Сэтгэгдэлүүд

Блог нийтлэл

bla blablog.gogo.mn bla